Bygg- och anläggningsmätning

Vi på Clinton har utfört mättekniska arbeten för bygg- och anläggningsprojekt sedan slutet av åttiotalet. Produktionsmätning utgör ryggraden av vår verksamhet, och vi är stolta över vår höga expertis inom området. Vi brinner för att driva utvecklingen framåt, och arbetar nära våra partners och kunder för att ständigt förbättra och effektivisera mätmetoder och arbetssätt i varierande bygg- och anläggningsprojekt.

Clinton har kapacitet och kompetens för att ta helhetsansvar för all mätning i stora och komplexa projekt. Vi har flera mätningsingenjörer med behörighet I/II för mättekniska arbeten i Trafikverket som kan ta övergripande projektansvar för all mätning. Clintons mätningsingenjörer kan också anlitas för att sköta mätning i en eller flera delar av ett projekt i samarbete med befintlig mätorganisation.

Kompetensområden

Vi erbjuder mättekniska tjänster för projekt inom:

  • Tunnel
  • Väg
  • Järnväg
  • Bro
  • Grundläggning
  • Husbyggnation

TUNNEL

Vi har en lång erfarenhet av mätning vid produktion av nya tunnlar, bergrum och cisterner. Clinton kan bidra vid förarbete i tunnelprojekt genom att upprätta mätprogram och genomförandebeskrivning, samt sköta planering, simulering och utförande av stomnät. Oavsett om mätprogrammen har satts upp av Clinton eller inte, kan vi etablera stomnät, ta hand om den löpande utsättningen för framdriften av tunnlar, ansvara för mängdreglering, så väl som utföra kontrollmätningar av sättningar och deformationer med hjälp av olika instrument och givare. Vi gör inmätningar med hjälp av laserscanners eller totalstation för reflektorlös inmätning vid tunneldrift så väl som av befintliga bergrum och tunnlar. Inmätningarna redovisas som CAD-ritningar eller BIM-modeller. Vi kan upprätta relationsunderlag när tunneln är färdig samt kontrollera producerade relationshandlingar.

BRO

Clinton har kompetens att utföra all typ av mätning för byggnation och renovering av små och stora broar av olika modeller och material. Vi har erfarenhet av att leverera all mätning för byggnation av 8 meter långa träbroar med landfästen såväl som för byggnation av betongbroar på bropelare som är över 100 meter långa. Vi kan sköta all utsättning, modellering och kontrollmätning vid brobyggnation.

Ofta finns en vägritning för en bro som ska konstrueras, men inte exakta mått för höjd och placering. Vi mäter in höjden på brons placering och skapar en modell för undersidan av bron om det krävs, så att man kan skapa en ställning med stålbalkar och knecktar att placera bron på innan man fäster den med bropelare eller landfästen. Vi kan också sätta ut väglinjer och arbeta med inmätning av bron i förhållande till dessa. Det kan ta dagar, veckor, eller månader, från det att man får ställningen på plats till dess att man permanent fäster bron, och under tiden kan väder, vibrationer och mycket annat påverka brons form och placering. Vi utför kontinuerliga kontroller för att säkerställa att brons korrekta utformning och placering under och efter projektet.

Clinton kan ta helhetsansvar för mätningen i projekten eller utföra utvalda arbetsmoment. Beroende på projektets storlek kan våra konsulter finnas på plats på heltid, eller utföra mätningsarbetet som punktinsatser.

VÄG

På Clinton utför vi all mätning vid varierande typer av projekt som innefattar anläggning av väg. Vi kan sköta all mätning vid anläggning av motorvägar såväl som vid små vägjobb i villaområden. Vi etablerar byggnät, sköter utsättning och inmätning av vägen under hela projektets gång. Vi håller koll på kringliggande rörelser och utför kontinuerliga kontroller och sättningsmätningar mot på förhand definierade toleransnivåer genom monitoring med antingen digitalavvägare eller totalstation. Vi hanterar även all relationsinmätning och ser till så det finns kompletta relationshandlingar vid projektet avslut. Vi lämnar ifrån oss byggnät för vidare drift och underhåll i framtiden.

I de fall grundläggningsarbete behöver genomföras innan vägen byggs så har vi kompetens och erfarenhet av utsättning och inmätning för schaktning, bygga modeller för maskinstyrning och mängdreglering för att räkna och hålla koll på jord- och bergschakter. Vi tar även fram volymrapporter och relationshandlingar för detta.

JÄRNVÄG

Clinton utför all mätning vid alla typer av järnvägsprojekt. Vi etablerar byggnät, sköter utsättning och inmätning av järnvägen under hela projektets gång. Vi håller koll på kringliggande rörelser och utför kontinuerliga kontroller och sättningsmätningar mot på förhand definierade toleransnivåer genom monitoring med antingen digitalavvägare eller totalstation. Vi hanterar även all relationsinmätning och ser till så det finns kompletta relationshandlingar vid projektet avslut. Vi lämnar ifrån oss byggnät för vidare drift och underhåll i framtiden.

I de fall grundläggningsarbete behöver genomföras innan järnvägen byggs så har vi kompetens och erfarenhet av utsättning och inmätning för schaktning, bygga modeller för maskinstyrning och mängdreglering för att räkna och hålla koll på jord- och bergschakter. Vi tar även fram volymrapporter och relationshandlingar för detta.

GRUNDLÄGGNING

På Clinton har vi gedigen erfarenhet från varierande typer av mark- och grundläggningsarbeten som innefattar spontning, pålning och markförstärkning. Vi sköter all utsättning och inmätning för schaktning, utsättning av spont, elkanalisationer och VA. Vi mäter in och skapar markmodeller och terrängmodeller av schaktbotten för mängdreglering och maskinstyrning samt levererar volymrapporter. Vi genomför kontinuerliga kontroller och sättningsmätningar mot på förhand definierade toleransnivåer genom monitoring med antingen digitalavvägare eller totalstation. Vi hanterar även all relationsinmätning och ser till så det finns kompletta relationshandlingar vid projektet avslut. På Clinton använder vi oss av Leicas totalstationer och digitala avvägare, för över data för bearbetning till mjukvaran SBG och därefter till Auto-CAD eller Excel.

Rutiner
Med vårt standardiserade arbetssätt kvalitetssäkrar vi ert projekt.
Undvik stillestånd
Vår kompetenta personal jobbar proaktivt i era projekt.
Erfarenhet
Vi har över 30 års erfarenhet i branschen.
"”Vi är väldigt nöjda över samarbetet med Clinton, de gör ett utmärkt arbete och ställer upp i alla lägen”"
- Emma Nygren
Sh Bygg

Boka ett möte

Så berättar vi mer om våra tjänster och vårt erbjudande