Utstakning och lägeskontroll

För dig som privatperson som ska bygga nytt eller bygga ut är det tryggt att anlita oss på Clinton för utsättning och lägeskontroll. Vi har gedigen erfarenhet av den här typen av mätningar för stora och små byggnationer och renoveringar.

Vi är lyhörda för dina behov och hjälper dig i processen från bygglov till slutintyg. Våra mätningsingenjörer är utbildade och behöriga att utföra dessa tjänster åt kommuner över hela Sverige. Vi arbetar efter etablerade processer och rutiner för att säkerställa ett effektivt arbete och tillförlitliga resultat.

UTSTAKNING

Utstakning innebär att man överför projekterade detaljer från ritningar till markeringar ute i terrängen. Utstakningen visar alltså var planerade byggnader kommer att hamna på tomten. För att en utstakning ska kunna genomföras krävs det att man har en måttsatt situationsplan (en karta som visar måtten på byggnationen samt måtten från annan befintlig byggnad eller fastighetsgräns). Utstakning kallas ibland för utsättning. Utstakning inför husbyggnation delas in i grov- respektive finutstakning.

Grovutstakning utförs ofta innan markarbetet påbörjas. De grova mätpunkterna anger var man behöver schakta bort jord eller spränga berg, och säkerställer att nybyggnationen uppförs på den plats som godkänts i bygglovet. Vid grovutstakning använder vi träkäppar för att markera var blivande byggnadshörn ska placeras på tomten. Om byggnadshörnen ska placeras på berg så markerar vi mätpunkterna med sprayfärg. Utöver detta så lämnas även en referenshöjd markerad på en lämplig plats i anslutning till tomten, även kallad höjdfix.

Vanligtvis görs en finutstakning efter grovutstakningen och markarbetena. Vid finutstakning markeras husets exakta hörn på pinnar eller på en profil varpå snören kan spännas upp mellan profilerna vilket ger husets exakta placering. Beroende på område kan det räcka med en grovutstakning, exempelvis vid stora tomter där det är långt till fastighetsgränsen. Vi kan självklart ge vägledning och råd för att ni ska känna er trygga med att rätt åtgärder vidtas.

Utstakningen ska göras efter det att byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked, och det ska då ske skyndsamt och inom den tid som anges i startbeskedet. Vi kan vanligtvis hjälpa er inom 5-10 arbetsdagar från beställning.

LÄGESKONTROLL

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Lägeskontroll ska göras när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan, då finns möjligheter att rätta till eventuella fel som man upptäcker vid en lägeskontroll. Lägeskontroll kan också utförs efter att grundläggning utförts, eller till och med när byggnaden är klar, även om det ej är att rekommendera. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan utfärdas.

Clintons mätningsingenjörer är arbetar effektivt och noggrant, och har lång och bred erfarenhet av att göra lägeskontroller för olika typer av byggnationer. Efter att lägeskontrollen utförs ska resultatet lämnas in till kommunen, vi sammanställer ritning, intyg och mätrapport som du som kund själv får skicka in till din handläggare på kommunen för slutbesked.

Skicka en förfrågan

Vi återkommer inom tre arbetsdagar!

KONTAKT
Fast pris
Ni får ett fast pris för utstakningen och lägeskontrollen vilket underlättar för er budgetering.
Snabbt på plats
Vi utför arbetet inom 5-10 arbetsdagar så ni kan komma vidare i ert byggprojekt.
Rutiner
Med våra standardiserade arbetssätt kvalitetssäkrar vi ert projekt.